Rocksolid Light

groups  faq  privacy  How to post  login

Message-ID:  

Your temporary financial embarrassment will be relieved in a surprising manner.


rocksolid / de.comp.lang.perl / Perl gehoert die Zukunft!

SubjectAuthor
o Perl gehoert die Zukunft!Ulli Horlacher

1
Subject: Perl gehoert die Zukunft!
From: Ulli Horlacher
Newsgroups: de.comp.lang.perl
Organization: University of Stuttgart, FRG
Date: Fri, 29 Dec 2023 08:58 UTC
Path: i2pn2.org!i2pn.org!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.datentrampelpfad.de!thinkmo.de!news.uni-stuttgart.de!.POSTED!not-for-mail
From: frams...@rus.uni-stuttgart.de (Ulli Horlacher)
Newsgroups: de.comp.lang.perl
Subject: Perl gehoert die Zukunft!
Date: Fri, 29 Dec 2023 08:58:40 +0000 (UTC)
Organization: University of Stuttgart, FRG
Lines: 12
Message-ID: <umm1o0$j5e$1@news2.informatik.uni-stuttgart.de>
X-Trace: news2.informatik.uni-stuttgart.de 1703840320 19630 129.69.1.129 (29 Dec 2023 08:58:40 GMT)
X-Complaints-To: rusnews@informatik.uni-stuttgart.de
NNTP-Posting-Date: Fri, 29 Dec 2023 08:58:40 +0000 (UTC)
User-Agent: tin/2.4.5-20200522 ("Millburn") (Linux/5.15.0-91-generic (x86_64))
View all headers

https://fex.rus.uni-stuttgart.de/fop/str2gZWj/Kamele.jpg

:-)

--
Ullrich Horlacher Server und Virtualisierung
Rechenzentrum TIK
Universitaet Stuttgart E-Mail: horlacher@tik.uni-stuttgart.de
Allmandring 30a Tel: ++49-711-68565868
70569 Stuttgart (Germany) WWW: https://www.tik.uni-stuttgart.de/


rocksolid / de.comp.lang.perl / Perl gehoert die Zukunft!

1
server_pubkey.txt

rocksolid light 0.9.12
clearnet tor